Štipendiá maďarskej vlády pre zahraničných študentov

Maďarská vláda
Diplom/BS/MS/PhD

Lehota: 7. apríla 2014 (ročný)
Štúdium v: Maďarsku
Kurz začína AY 2014-2015

Stručný popis:

Maďarský minister školstva a kultúry prostredníctvom úradu maďarskej štipendijnej rady ponúka štipendiá zahraničným študentom a profesorom vysokých škôl, ako aj vedeckým pracovníkom, ktorí chcú získať ďalšie odborné skúsenosti v maďarských inštitúciách vyššieho vzdelávania alebo výskumu.. O štipendiá je možné požiadať v dvoch systémoch:

Bilaterálne dohody: Štipendiá sa udeľujú občanom krajín (a území), ktoré majú platný/účinný program vzdelávacej spolupráce s Maďarsko alebo dvojstrannú zmluvu podpísanú maďarskou vládou alebo ministerstvom školstva a kultúry Maďarska a príslušným ministerstvom danej krajiny (alebo územia).

Štipendijný fond: Študentom z vybraných krajín/území sú k dispozícii rôzne typy štipendií.

Štipendiá sú k dispozícii na (A) semestrálne/čiastkové štúdium; (B) postgraduálne štúdium - výskum; (C1) úplné doktorandské programy; (C2) čiastočné doktorandské štúdium; (D) postdoktorandské štúdie - výskum; (E) výskumný pobyt; a (F) letné kurzy.

Hostiteľské inštitúcie:

Maďarské vysoké školy

Obory of study:

Tieto štipendiá umožňujú vopred určiť štúdium alebo výskum v akejkoľvek oblasti umení a vied počas daného obdobia na akreditovanej maďarskej vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii.

Cieľová skupina:

Krajiny oprávnené v rámci štipendijného fondu: Albánsko, Argentína, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Čile, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Island, India, Indonézia, Írsko, Izrael, Taliansko, Japonsko, Jordánsko, Kórejská republika, Kuvajt, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malajsie, Mexiko, Holandsko, Nórsko, Filipínska republika, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Sýria, Taiwan, Thajsko, Turecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké.

Krajiny s dvojstrannými dohodami: Čína, Kolumbia, Mongolsko, Palestína, Jemen a Vietnam.

Štipendium/inklúzie:

A. Semester/čiastkové štúdium (3-10 mesiacov)

40 460 HUF štipendium mesačne, hradí hostiteľská inštitúcia a ubytovanie v študentských domovoch v internáte univerzity hradí držiteľ štipendia.

B. Postgraduálne štúdium, výskum (3-21 dní alebo 1-10 mesiacov)

Štipendium 79 200 HUF mesačne a 70 000 HUF príspevok na ubytovanie mesačne, pri štipendiách 21 dní alebo kratších, príspevok na ubytovanie a štipendium 3000 HUF/deň. Tieto sumy platí úrad HSB.

C/1. Úplný doktorandský program (36 mesiacov)

100 000 forintov mesačne, platí hostiteľská inštitúcia, a ubytovanie v študentských domovoch v internáte univerzity, ktoré platí štipendista

C/2. Čiastočné doktorandské štúdium (12 mesiacov)

100 000 forintov mesačne, platí hostiteľská inštitúcia, a ubytovanie v študentskom internáte v internáte univerzity, ktoré platí štipendista.

D. Postdoktorandské štúdie, výskum (1-10 mesiacov)

118 800 HUF mesačne a 80 000 HUF príspevok na ubytovanie mesačne, vyplácaný úradom HSB.

E. Výskumný pobyt (3-21 dní alebo 1-10 mesiacov)

118 800 HUF mesačne a 80 000 HUF príspevok na ubytovanie mesačne na štipendiá trvajúce 21 rokov dní alebo kratších, príspevok na ubytovanie a štipendium 3000 HUF/deň. Tieto sumy platí úrad HSB.

F. Letné kurzy v roku 2013 (1-4 týždne)

Kurzy bez výučby, bezplatné ubytovanie a stravovanie.

POZNÁMKA: Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov iba jednej osoby, preto nie je k dispozícii žiadne financovanie ani oslobodenie od vízovej povinnosti pre sprevádzajúcich rodinných príslušníkov alebo akékoľvek iné osoby. Kompenzujú sa ani poplatky súvisiace s vízami, ani žiadne iné náklady súvisiace s pobytom príjemcu grantu v Maďarsku. Cestovné náklady do Maďarska a späť do krajiny pôvodu nepokrýva maďarská štipendijná rada.

​​

Občania všetkých ostatných krajín, ktorí majú pobyt v Maďarsku dlhšie ako 1 mesiac, sú krytí lekárskou starostlivosťou v prípade náhleho ochorenia. Okrem núdzových prípadov nie sú pokryté žiadne náklady na zubnú starostlivosť. Od držiteľov štipendií, ktorí majú pobyt v Maďarsku menej ako 1 mesiac, sa vyžaduje, aby si urobili vlastné opatrenia o poistnom krytí.

Spôsobilosť:

A-semester/čiastočné štúdium (3-10 mesiacov)
Dostupné pre: bakalársky (BA/BSc) a postgraduálnych študentov (zapísaných na zahraničných vysokých školách), najmä tých, ktorí sa špecializujú na maďarský jazyk a literatúru, a študentov, ktorí sa zúčastňujú univerzitného programu s jediným stupňom vysokoškolského štúdia (ako všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmaceutické štúdie, veterinárne štúdie, architektúra, Štúdium práva a pod.). Pred podaním prihlášky sú študenti povinní absolvovať minimálne dva semestre vo svojich domovských inštitúciách. Na štipendium „typu A“ sa študenti môžu prihlásiť iba raz počas bakalárskeho štúdia a raz počas magisterského štúdia.

B-postgraduálne štúdium, výskum (3-21 dní alebo 1-10 mesiacov)
Dostupné pre: uchádzačov s magisterským alebo ekvivalentným vysokoškolským vzdelaním vrátane doktorandov, ktorí zamýšľajú vykonať výskum pre svoju dizertačnú prácu a chcú zostať v Maďarsku menej ako 10 mesiacov. (Doktorandi však nemôžu získať kredity počas štipendijného obdobia na hostiteľskej univerzite.)

C/1 - kompletný doktorandský program (36 mesiacov)
Dokážu to iba študenti, ktorí ovládajú maďarský jazyk uplatniť. Štipendium je podmienené úspešným prijatím/ prijatím na príslušnú doktorandskú školu.

C/2 - čiastočné doktorandské štúdium (10 mesiacov)
Uchádzači musia byť zapísaní do doktorandského programu na akreditovanej vysokej škole vo svojej domovskej krajine alebo v zahraničí (ale nie v Maďarsku).

D-postgraduálne štúdium, výskum (1-10 mesiacov)
Uchádzači musia mať titul PhD alebo ekvivalentný titul.

E-výskumný pobyt (3-21 dní alebo 1-10 mesiacov)
K dispozícii pre docentov alebo vysokých akademických pracovníkov, ako aj pre vedcov s minimálnym doktorátom alebo ekvivalentom stupňa.

F-letné kurzy v lete 2013 (2-4 týždne)
Vybrať je možné iba kurzy uverejnené v zozname „Letné kurzy 2013“ na webovej stránke HSB. Môžete si vybrať tri rôzne kurzy, ale vaše štipendium vám umožní zúčastniť sa iba jedného kurzu

Prípady neoprávnenosti

• Cudzinci s povolením na pobyt alebo v priebehu podávania žiadosti o povolenie na pobyt v Maďarsku nemôže požiadať.

• Muži a ženy, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah definovaný zákonom v Maďarsku, sa nemôžu prihlásiť

• Študenti, ktorí sa uchádzajú o externé alebo korešpondenčné štúdium programy nemožno použiť.

• Študenti, ktorí sa uchádzajú o vysoké školy nefinancované štátom, sa nemôžu prihlásiť.

• Študenti prijatí na vysoké školy, ktoré platia školné, sa nemôžu prihlásiť.

Vekové limity pre žiadateľov

• 30 rokov na štipendiá na semestrálne štúdium

• 40 rokov na štipendiá pre postgraduálne štúdium

• 35 rokov pre štipendium pre doktorandské štipendiá

• 45 rokov pre postdoktorandské štipendiá

• Neexistujú žiadne vekové hranice pre nasledujúce typy štipendií: výskumný pobyt a letné kurzy.

Pokyny k aplikácii:

Žiadosti je potrebné podať dvoma spôsobmi - ONLINE prostredníctvom webovej stránky HSB a v tlačenej verzii zaslanou poštou. Pre tých, ktorí sa uchádzajú o systém dvojstranných dohôd, môže byť termín podania prihlášky skôr, ako to určí národný štipendijný úrad danej krajiny. Termín je 7. apríla 2014.

Je dôležité prečítať si výzvu na roky 2014-2015 a navštíviť oficiálnu webovú stránku (odkaz nájdete nižšie), aby ste sa dostali k formuláru žiadosti a poskytli podrobné informácie o tom, ako sa prihlásiť. za toto štipendium.

Webová stránka:

Oficiálna webová stránka o štipendiách: http://www.scholarship.hu/Englishsite/tabid/184/language/en-EN/Default.aspx

.
Toto nie je oficiálna stránka štipendia. Toto je iba jednostranový súhrnný zoznam štipendií. Aj keď sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne, informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Úplné a aktualizované informácie nájdete vždy na oficiálnych webových stránkach poskytovateľa štipendií.