Najlepších 25 európskych štipendií pre medzinárodných študentov

Vysoké školy a univerzity v Európe každoročne ponúkajú medzinárodným študentom štipendiá v hodnote miliónov eur. Európska únia a štáty európskej vlády tiež ponúkajú vládou financované štipendiá EÚkrajiny v Európe navyše ponúkajú bezplatné štúdium medzinárodným študentom.

British Chevening Scholarships (UK)
Chevening Scholarships, britský vládny globálny program štipendií, sa udeľuje vynikajúcim vedci z krajín spĺňajúcich podmienky Cheveningu z celého sveta. Ceny sa spravidla udeľujú za jednoročný magisterský titul. Väčšina štipendií Chevening pokrýva školné, príspevok na živobytie v stanovenej výške (pre jednu osobu), spiatočné letenky ekonomickej triedy do Veľkej Británie a dodatočné granty na pokrytie základných výdavkov.

Pozri tiež Britské štipendiá Spoločenstva pre rozvoj krajín Spoločenstva

Štipendiá DAAD s významom pre rozvojové krajiny (Nemecko)
Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) poskytuje štipendiá na celý rad postgraduálnych kurzov so špeciálnym významom pre rozvojové krajiny na nemeckých univerzitách. Štipendiá sú špeciálne určené pre zahraničných študentov a mladých profesionálov z rozvojových krajín z Afriky, Ázie, Tichomorských ostrovov, Strednej a Južnej Ameriky a strednej a východnej Európy. Štipendium DAAD podporuje vybrané programy s celým radom úplných alebo čiastočných štipendií.

Holandské štipendiá
Holandské štipendium je určené pre zahraničných študentov z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorí chcú študovať ich bakalársky alebo magisterský titul na zúčastnených univerzitách v Holandsku. Štipendium dosahuje výšku 5 000 EUR, ktoré získate v prvom roku štúdia.

Študijné štipendiá Švédskeho inštitútu (Švédsko)
Švédsky inštitút poskytuje štipendiá vo Švédsku vysokokvalifikovaným medzinárodným študentom z rozvojových krajín ktorý chce študovať na švédskych univerzitách. Štipendiá sú určené na štúdium vo Švédsku a zameriavajú sa hlavne na magisterské štúdium. Štipendium pokrýva školné, životné náklady, nejaký cestovný grant a poistenie.

Štipendijné ceny VLIR-UOS (Belgicko)
VLIR-UOS udeľuje štipendiá študentom z 54 rozvojových krajín Ázie a Afriky a Latinskej Amerike pokračovať v štúdiu anglického jazyka alebo magisterskom programe spojenom s rozvojom na univerzitách v Belgicku. Štipendiá pokrývajú školné, ubytovanie, príspevok, cestovné náklady a ďalšie náklady súvisiace s programom.

Štipendijný program Eiffel Excellence (Francúzsko)
Eiffelský štipendijný program vypracovalo ministerstvo zahraničných vecí ako nástroj umožniť francúzskym inštitúciám vysokoškolského vzdelávania prilákať najlepších zahraničných študentov na magisterské a doktorandské študijné programy. Eiffeloví štipendisti dostávajú mesačný príspevok a ďalšie výdavky, ako sú spiatočné cesty, zdravotné poistenie a kultúrne aktivity. Nezahŕňa školné.

Štipendiá excelentnosti švajčiarskej vlády pre zahraničných študentov (Švajčiarsko)
Štipendiá excelentnosti švajčiarskej vlády poskytujú absolventom z približne 180 krajín príležitosť vykonávať doktorandský alebo postdoktorandský výskum v akejkoľvek akademickej oblasti na jednej z verejne financovaných univerzít alebo uznávaných inštitúcií vo Švajčiarsku. Štipendium pokrýva mesačný príspevok, školné, zdravotné poistenie, príspevok na ubytovanie a podobne

Štipendiá dánskej vlády pre študentov z krajín mimo EÚ/EHP (Dánsko)
Dánske ministerstvo školstva každoročne ponúka niekoľko štipendií na financovanie vysokokvalifikovaných a motivovaných zahraničných študentov z krajín mimo EÚ/EHP, ktorí chcú dosiahnuť plný stupeň vysokoškolského vzdelania vzdelávací program na zúčastnených dánskych univerzitách. Štipendium môže byť udelené ako úplné alebo čiastočné odpustenie školného a/alebo granty na pokrytie vašich životných nákladov.

Talianske vládne štipendiá pre zahraničných študentov (Taliansko)
Talianska vláda udeľuje štipendiá na štúdium v ​​Taliansku cudzím občanom i Talianski občania s bydliskom v zahraničí. Štipendiá sú určené pre vysokoškolské kurzy, pokročilé odborné vzdelávanie, výtvarné a hudobné kurzy, magisterské študijné programy, doktorandské kurzy atď. Je možné požiadať iba o troj, šesť alebo deväťmesačné štipendiá.

Štipendiá Gates Cambridge (Spojené kráľovstvo)
Štipendiá Gates Cambridge sa udeľujú vynikajúcim uchádzačom z krajín mimo Spojeného kráľovstva, aby mohli pokračovať v postgraduálnom štúdiu na plný úväzok. stupňa z akéhokoľvek predmetu dostupného na University of Cambridge. Štipendium pokrýva úplné náklady na štúdium v ​​Cambridgi, konkrétne univerzitné poplatky za štúdium a poplatky za vysokú školu v príslušnej sadzbe, príspevok na výživu pre jedného študenta, jedno ekonomické jednorazové letenky na začiatku a na konci kurzu a náklady na vstupné víza.

Pozri tiež Cambridge International Scholarships

Rhodesské štipendiá na Oxfordskej univerzite (Spojené kráľovstvo)
Rhodes bol založený na základe vôle Cecila Rhodesa v roku 1902 a je tak najstarším a možno aj najprestížnejším medzinárodným štipendijným programom na svete.. Štipendiá Rhodos sú postgraduálne ocenenia, ktoré podporujú výnimočných zahraničných študentov z vybraných krajín z Oxfordskej univerzity. Štipendium Rhodos pokrýva všetky univerzitné poplatky, osobné štipendiá, zdravotné poistenie a letenky do a z domovskej krajiny študenta.

Pozri tiež Oxfordské Clarendonove štipendiá

Univerzita Sheffield Hallam Štipendiá transformácie spoločne (Spojené kráľovstvo)
Štipendiá transformácie spoločne sú otvorené medzinárodným študentom a študentom z Európskej únie (mimo Spojeného kráľovstva), ktorí sa uchádzajú o bakalárske alebo postgraduálne štúdium na plný úväzok vyučoval kurz na Sheffield Hallam University. Pri postgraduálnych kurzoch a pre každý rok bakalárskeho titulu je k dispozícii odpustenie polovičného poplatku (50%).

Štipendiá na vývoj riešení na University of Nottingham (Spojené kráľovstvo)
Štipendiá na vývoj riešení sú určené pre zahraničných študentov z Afriky, Indie alebo jedna z rozvojových krajín Spoločenstva, ktorí chcú študovať magisterské štúdium na University of Nottingham a prispieť k rozvoju svojej domovskej krajiny. Každý rok sa udelí 105 štipendií - 30 štipendií pokryje celé školné, zatiaľ čo 75 pokryje 50% školného.

Leiden University Excellence Scholarships (Holandsko)
Leiden University Excellence Scholarship Program (LExS) je otvorený vynikajúcim mimo EÚ /Študenti EHP, ktorí sa zapisujú do magisterského študijného programu ponúkaného na Leiden University. Štipendiá sa poskytujú vo forme: 10 000 EUR za školné, 15 000 EUR za školné alebo celkový poplatok za štúdium mínus domáci poplatok.

Vysokopotenciálne štipendiá University of Maastricht (Holandsko)
Vysokopotenciálne štipendiá Maastrichtskej univerzity sú sprístupnil Štipendijný fond UM s cieľom povzbudiť talentovaných študentov mimo EHP, aby absolvovali magisterský program na UM. Štipendiá zahŕňajú školné, životné náklady, náklady na víza a poistenie.

Radboud University Scholarship Program (Holandsko)
Radboud Scholarship Program ponúka vybraný počet talentovaných potenciálnych študentov mimo EHP príležitosť získať úplné alebo čiastočné štipendium na absolvovanie kompletného magisterského študijného programu v angličtine na Radboud University Nijmegen. Plné štipendiá pozostávajú zo školného a životných nákladov, zatiaľ čo čiastočné štipendiá sú vo forme čiastočného zníženia školného (školné bude odpustené na úroveň študenta EHP). Štipendium Radboud okrem toho pokrýva aj náklady na víza, povolenie na pobyt, zdravotné poistenie a poistenie zodpovednosti.

Amsterdam Excellence Scholarships (Holandsko)
Amsterdam Excellence Scholarships (AES) udeľuje štipendiá mimoriadne talentovaným študentom z krajín mimo EÚ pokračovať v spôsobilých magisterských programoch ponúkaných na univerzite v Amsterdame. AES je úplné štipendium vo výške 25 000 EUR, ktoré pokrýva školné a životné náklady.

Štipendiá University of Twente (Holandsko)
University Twente Scholarships (UTS) sú štipendiá pre vynikajúce školy študenti z krajín EÚ/EHP aj z krajín mimo EÚ/EHP, ktorí sa uchádzajú o postgraduálny program (MSc) na univerzite v Twente. Výška štipendia je od 6 000 € do 25 000 € na jeden rok.

Štipendiá excelentnosti Utrechtskej univerzity (Holandsko)
Štipendium excelentnosti Utrecht ponúka množstvo vynikajúcich perspektívnych študenti možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu vo vybranom počte odborov na Utrechtskej univerzite. Štipendium môže byť udelené ako školné ALEBO školné plus 11 000 eur životné náklady.

Štipendiá Erika Bleuminka na univerzite v Groningene (Holandsko)
Štipendiá fondu Erik Bleumink sú zvyčajne udeľuje sa za 1 rok alebo 2 roky magisterský študijný program ponúkaný na univerzite v Groningene. Grant pokrýva školné plus náklady na medzinárodné cesty, diéty, knihy a zdravotné poistenie.

Štipendiá excelentnosti ETH (Švajčiarsko)
ETH Zürich podporuje vynikajúcich študentov, ktorí chcú pokračovať v magisterskom štúdiu na ETH, s dvoma štipendijnými programami: štipendijný program a príležitosť Excellence (ESOP) a magisterský štipendijný program (MSP). Štipendium Excellence sa skladá z grantu pokrývajúceho náklady na život a štúdium (11 000 CHF za semester), ako aj oslobodenia od školného. Magisterský štipendijný program pozostáva z čiastočného štipendia na životné náklady a náklady na štúdium (6 000 CHF za semester), ako aj oslobodenia od školného.

Magisterský grant University of Lausanne pre zahraničných študentov (Švajčiarsko)
Univerzita v Lausanne vo Švajčiarsku ponúka štipendiá medzinárodným študentom, ktorí si želá pokračovať v magisterskom štúdiu na univerzite prostredníctvom magisterských grantov UNIL. Výška grantu je 1 600 CHF mesačne od 15. septembra do 15. júla počas trvania, ktoré nepresahuje regulačné minimálne obdobie programu.

Bolonské univerzitné študijné granty pre medzinárodných študentov (Taliansko)
Bolonská univerzita ponúka študijné granty zaslúžilým zahraničným študentom, ktorí si želajú zaregistrovať sa na študijné programy prvý cyklus (bakalár), druhý cyklus (magisterské programy) alebo jeden cyklus na univerzite v Bologni. Každý študijný grant sa udeľuje na jeden akademický rok a predstavuje spolu 11 059 EUR.

Globálne štipendiá univerzity v Lunde pre študentov mimo EÚ/EHP (Švédsko)
Globálny štipendijný program Univerzity v Lunde je zameraný na špičkoví akademickí študenti, ktorí sú občanmi krajín mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (a Švajčiarska) a ktorí chcú pokračovať v bakalárskom alebo magisterskom štúdiu ponúkanom na univerzite. Štipendiá môžu pokrývať 25%, 50%, 75% alebo 100% školného.
  • .
    Toto nie je oficiálna stránka štipendia. Toto je iba jednostranový súhrnný zoznam štipendií. Aj keď sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne, informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Úplné a aktualizované informácie nájdete vždy na oficiálnych webových stránkach poskytovateľa štipendií.