Najlepších 10 medzinárodných štipendií ponúkaných globálnymi organizáciami, inštitúciami a nadáciami

Medzivládne organizácie, globálne inštitúcie a medzinárodné nadácie pre zahraničných študentov ponúkajú množstvo štipendií. Štipendiá umožňujú medzinárodným študentom študovať rôzne študijné odbory na rôznych univerzitách po celom svete. Vjhr.sk uvádza zoznam 10 najlepších medzinárodných štipendií ponúkaných globálnymi organizáciami, inštitúciami a nadáciami.


Štipendiá Erasmus Mundus
Štipendiá Erasmus Mundus financované Európska únia, sú štipendiá na širokú škálu spoločných programov Erasmus Mundus na magisterskej alebo doktorandskej úrovni a sú zamerané na študentov v rámci EÚ i mimo nej. Program ponúka úplné štipendiá a/alebo štipendiá, ktoré pokrývajú životné náklady, školné, cestovné a poistenie študentov.

Štipendiá Spoločenstva pre krajiny Spoločenstva
Podľa Štipendijného a štipendijného plánu Spoločenstva (CSFP) členské krajiny Spoločenstva ponúkajú Spoločenstvo Štipendiá do iných členských krajín. Prostredníctvom štipendií môžu občania rozvojových/rozvinutých krajín Spoločenstva študovať v iných rozvinutých/rozvojových členských krajinách. Väčšina štipendií Spoločenstva poskytuje okrem iného školné, príspevok na živobytie, cestovné náklady.

Programy štipendií UNESCO
Štipendiá odbornej prípravy a výskumu spoločne ponúka UNESCO a partneri s cieľom posilniť ľudské zdroje a budovanie kapacít členských štátov OSN, najmä rozvojových krajín. Súčasné štipendijné programy sa uskutočňujú v Číne, Českej republike, Poľsku, Kórei, Rusku, Izraeli, Švajčiarsku, Japonsku a Saudskej Arábii. Štipendiá spravidla pokrývajú mesačné príspevky a cestovné náklady, ale každý štipendijný program ponúka svoje vlastné výhody.

Joint Japan World Bank Scholarships
Joint Japan World Bank Graduate Scholarship Programme (JJ/WBGSP) sponzoruje študentov z rozvojových krajín pokračovať v postgraduálnom štúdiu vedúcom k magisterskému titulu z preferovaných univerzít po celom svete. Očakáva sa, že vedci sa vrátia domov, aby prispeli k rozvoju svojej krajiny. Štipendium pokrýva cestovné náklady, školné a mesačné príspevky.

Japonský štipendijný program ADB
Štipendijný program Ázijská rozvojová banka-Japonsko (ADB-JSP) si kladie za cieľ poskytnúť príležitosť pre kvalifikovaných občanov rozvojových členských krajín ADB absolvovať postgraduálne štúdium v ​​odbore ekonomika, manažment, veda a technika a ďalšie oblasti súvisiace s rozvojom na zúčastnených akademických inštitúciách v ázijskom a tichomorskom regióne. ADB-JSP poskytuje úplné školné, mesačné diéty a príspevok na bývanie, príspevok na knihy a inštruktážne materiály, zdravotné poistenie a cestovné náklady.

Program Nadácie MasterCard Foundation Scholars pre Afriku
Víziou programu Scholarists Foundation MasterCard je vzdelávať a rozvíjať akademicky spôsobilých, ale ekonomicky znevýhodnených mladých ľudí v Afrike, ktorí prispejú k transformácii kontinentu. Tento program za 500 miliónov dolárov poskytne študentom stredných a vysokých škôl znalosti a vodcovské schopnosti potrebné na to, aby prispeli k hospodárskemu a sociálnemu pokroku v celej Afrike. Učenci dostávajú finančnú podporu na poplatky, uniformy, knihy a zásoby, dopravu, ubytovanie a štipendium.

Cena štipendia OFID
OFID (Fond medzinárodného rozvoja OPEC) ponúka plne financované štipendium kvalifikovaným uchádzačom, ktorí si želajú na získanie magisterského titulu na akreditovanej univerzite na celom svete pod podmienkou schválenia. Víťaz štipendijnej ceny OFID získa školné až do výšky 50 000 USD plus mesačný príspevok na pokrytie životných nákladov, kníh a ubytovania.

Globálne študijné granty Rotary Foundation
Rotary Foundation ponúka štipendiá prostredníctvom globálnych grantov Rotary Foundation, ktoré je možné použiť na financovanie postgraduálneho štúdia nominovaný na Rotary klub v ktorejkoľvek krajine, kde existuje Rotary Club (asi v 70 krajinách). Granty môžu pokryť čiastočné/úplné náklady na vaše štúdium.

Pozri tiež Rotary Peace Fellowships

Aga Khan Foundation Medzinárodný štipendijný program
Nadácia Aga Khan každoročne poskytuje obmedzený počet štipendií na postgraduálne štúdium vynikajúcim študentom z rozvojových krajín, ktorí nemajú iný spôsob financovania štúdia. Štipendiá sa udeľujú na základe grantu 50%: 50% pôžičky prostredníctvom konkurenčného procesu podávania žiadostí raz ročne. Nadácia pomáha študentom iba so školným a životnými nákladmi.

Štipendiá nadácie Heinricha Bolla
Nadácia Heinricha Bölla udeľuje štipendiá zahraničným študentom, ktorí získali kvalifikáciu na vstup na univerzitu zo školy mimo školy z Nemecka, ktorí chcú študovať magisterské alebo doktorandské štúdium v ​​Nemecku. Hodnota štipendia je 750 EUR mesačne pre magisterských študentov alebo 1 000 EUR mesačne pre doktorandov plus príspevok na mobilitu 100 EUR mesačne. Školné nie je financované.

Štipendiá nadácie Wells Mountain Foundation pre rozvojové krajiny
The Wells Mountain Foundation, verejná charitatívna nadácia so sídlom v Bristole, Vermont, USA, financuje štipendiá pre jednotlivcov v rozvojových krajinách alebo v iných situáciách extrémnej chudoby na štúdium podľa ich výberu inštitúcie vo svojej domovskej krajine alebo v inej rozvojovej krajine. Štipendiá podporujú školné a poplatky, knihy a materiály a ďalšie schválené náklady.

PEO medzinárodné mierové štipendiá
Medzinárodný mierový štipendijný fond je program, ktorý poskytuje štipendiá vybraným ženám z iných krajín krajiny na postgraduálne štúdium na akreditovanej vysokej škole alebo univerzite v USA a Kanade. Maximálna čiastka udelená študentovi je 10 000 dolárov.

Nadácia otvorenej spoločnosti Cena za vedenie občianskej spoločnosti
Ceny za vedenie občianskej spoločnosti (CSLA) poskytujú v plnom rozsahu financované magisterské štúdium jednotlivcom, ktorí jasne preukazujú akademickú a profesionálnu dokonalosť a hlboký záväzok viesť pozitívne sociálne zmeny vo svojich komunitách. Štipendium je otvorené pre občanov Azerbajdžanu, Bieloruska, Kambodže, Demokratickej republiky Kongo, Egypta, Rovníkovej Guiney, Eritrei, Etiópie, Laosu, Líbye, Konžskej republiky, Južného Sudánu, Sudánu, Sýrie, Turkménska alebo Uzbekistanu. Štipendiá pokrývajú školné, mesačné štipendiá, cestovné náklady, poistenie atď.

  • < br>

  • .
    Toto nie je oficiálna stránka štipendia. Toto je iba jednostranový súhrnný zoznam štipendií. Aj keď sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne, informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Úplné a aktualizované informácie nájdete vždy na oficiálnych webových stránkach poskytovateľa štipendií.