Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №4, PART 1 2016

Download volume in one file

Daniela Gandžalová
Ručenie ako jeden z významných zabezpečovacích prostriedkov v právnom poriadku Slovenskej Republiky

Daniela Gregušová
Dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Zákon o dôveryhodných službách)

Drahomíra Ondrová
Public administration, ethical integration and globalization

Júlia Ondrová
Denegatio iustitiae and its specific forms

Alexandra Sestrienková, Mikuláš Drobňák
Krátky prehľad novej právnej úpravy civilného procesného práva v Slovenskej republike

Jarmila Švihranová
Genéza pojmu genocída a tvorca pojmu Raphael Lemkin

Juraj Varga
Právo jednotlivca na zmazanie digitálnej stopy „právo na zabudnutie“

Олена Андрієвська
Конституційно-правовий механізм обмеження прав та свобод людини і громадянина: питання окремих елементів

Інна Болокан
Застосування як особлива форма реалізації адміністративно-правових норм (на прикладі Закону України «Про звернення громадян»)

Олександр Братель
Джерела фіксування процесуальних юридичних фактів на стадії судового розгляду цивільної справи

Олег Губанов
Адміністративна відповідальність публічних службовців України за порушення вимог фінансового контролю

Олена Дергільова
Сучасне право та його розуміння крізь призму верховенства права та співвідношення права і закону

Oleksii Drozd
Problems of administrative and legal regulation of civil service passage by subordinate legislation

Інна Іліопол
Забезпечення права на апеляційний перегляд судових рішень про позбавлення батьківських прав за цивільним процесуальним законодавством України

Михайло Ільницький
Адміністративно-правове регулювання оприлюднення нормативно-правових актів і забезпечення доступу до них в електронній формі за законодавством України

Павло Ісаков, Ольга Концемал
Праця засуджених в місцях позбавлення волі в Україні в сучасних умовах і в УСРР в 1920 році: історико-правовий аналіз

Наталія Коваленко
Світовий досвід введення надзвичайних адміністративно-правових режимів

Уляна Коруц
Правова природа та сутнісне значення принципу комплементарності Міжнародного кримінального суду і його місце в системі кримінальної юстиції держави

Руслана Коцюба
Конституційно-правові засади захисту прав постраждалих від Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій і випробувань в Україні

Сергій Кудін
Порівняльна історія права як напрям дослідження у працях представників історичної школи права в Україні у другій половині ХІХ ст.

Андрій Кулько
Правозахисний підхід до питної води та санітарних послуг у сучасному міжнародному праві

Микола Марчук
Механізми оптимізації співпраці між главою держави та урядом у конституційно-правовій доктрині Республіки Польщі

Ірина Міма
Пізнання християнсько-правових традицій як джерела розуміння права

Лариса Наливайко, Максим Романов
Поняття, ознаки та значення транспарентності в контексті євроінтеграції

Анатолій Новак
Формування антикорупційних стандартів публічного управління в умовах трансформації владних відносин в Україні

Юрій Новосад
Прокуратура як суб’єкт запобігання злочинам: міжнародно-правові аспекти діяльності

Yulia Pyrozhkova
Essence of procedural administrative law: theoretical view

Платон Пресич
Теоретико-методологічні засади формування механізмів державного управління землями сільськогосподарського призначення в Україні в контексті європейського досвіду

Олег Рєзнік
Розвиток та становлення МВС України як суб’єкта захисту фінансової системи

Антон Сердюк
Порядок проведення аудіо-, відеоконтролю особи та аудіо-, відеоконтролю місця

Андрій Соцький
Основні теоретико-правові аспекти регулювання неповної зайнятості в Україні

Микола Тахтаров
Проблемні питання підтримання прокурором державного обвинувачення на стадії підготовчого провадження

Анна Тодосієнко
До проблеми визначення поняття «екстремізм»

Зоряна Топорецька
Криміналістичне забезпечення доказування стороною захисту в кримінальних провадженнях про службові злочини в Україні

Євген Шаповаленко
Роль і значення інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності

Сергій Шатрава
Місце та особливості функціонування органів Національної поліції України в системі суб’єктів протидії корупції

Віталіна Шеверєва
Проблемні питання правового регулювання передвиборної агітації із застосуванням мережі Інтернет

Артем Шевчишен
Стандарти нормативно-правової регламентації застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні